A Taste of Methodology: Analyzing Ambulatory Assessment Data